Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gym Dordrecht

Gym Dordrecht bv ingeschreven bij KvK te Rotterdam onder nummer 65529286

Gym Dordrecht bv verzorgt onder andere groepslessen, personal training, personal coaching en lifestyle training.
Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Gym Dordrecht bv schriftelijk overeenkomen dat Gym Dordrecht bv activiteiten die de deelnemer met Gym Dordrecht bv heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Gym Dordrecht bv voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Gym Dordrecht bv zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van Gym Dordrecht bv geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten zich aangemeld te hebben via de Pay n Plan app. U dient Gym Dordrecht en de trainer(s) op de hoogte te brengen van eventuele medische historie zo nodig. Veranderingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid) dient u direct aan Gym Dordrecht bv door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

In geval van een afspraak tussen deelnemer en Gym Dordrecht bv met betrekking tot personal training zal Gym Dordrecht bv bij de bevestiging van de inschrijving meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Gym Dordrecht bv bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor Gym Dordrecht bv alsook voor de deelnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Gym Dordrecht bv rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Gym Dordrecht bv bepaald. Gym Dordrecht bv voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Gym Dordrecht bv niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening nog voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Gym Dordrecht bv aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Gym Dordrecht bv kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Gym Dordrecht bv is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolgen van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Gym Dordrecht bv niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Gym Dordrecht bv georganiseerde activiteiten. Gym Dordrecht bv is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer (De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Gym Dordrecht bv wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Gym Dordrecht bv aanbiedt).

De deelnemer is jegens Gym Dordrecht bv aansprakelijk wanneer Gym Dordrecht bv op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door een medewerker van Gym Dordrecht gegeven instructies aan deze deelnemer. De deelnemer dient Gym Dordrecht bv te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

Gym Dordrecht bv is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichtingen tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkend arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 km van Dordrecht. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Gym Dordrecht bv meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Alle abonnementen geschieden door automatische incasso. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Gym Dordrecht bv gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling door Gym Dordrecht bv ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Gym Dordrecht bv te voldoen. Indien Gym Dordrecht bv over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Gym Dordrecht bv een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Gym Dordrecht bv zijn afhankelijk van de type dienst het BTW 21%-tarief of het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Gym Dordrecht bv is ten alle tijden gerechtigd de prijzen aan te passen. Ingeval van een prijsverhoging heeft de deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9A. Opzeggen

Deelnemer dient het groepslessen abonnement tijdig op te zeggen. Bij een maandabonnement dient 1 maand voor de volgende incasso per mail aan te geven het maandabonnement te willen opzeggen. Wanneer de deelnemer een 6 maanden abonnement heeft dient deze in maand 5, per mail aan te geven het maandabonnement te willen opzeggen.

Artikel 9B. Pauzeren abonnement

Wanneer de deelnemer langere tijd niet kan deelnemen aan de lessen (lees 2 maanden of langer voor werk, zorg, lange reis) is het mogelijk om in overleg het abonnement te pauzeren.
Wanneer de deelnemer het abonnement voor korte duur wilt pauzeren, dient de deelnemer rekening te houden met administratie kosten van €25,-.

Artikel 10. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Gym Dordrecht bv. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Gym Dordrecht bv is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van een of meerdere trainers of bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde activiteit behoudt Gym Dordrecht bv zich het recht voor de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

Artikel 12. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer van Gym Dordrecht bv zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Gym Dordrecht bv aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Gym Dordrecht bv dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Gym Dordrecht bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Gym Dordrecht bv is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Gym Dordrecht bv gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Gym Dordrecht bv houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Gym Dordrecht bv te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Gym Dordrecht bv zich de rechten en bevoegdheden voor die Gym Dordrecht bv toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Gym Dordrecht bv voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Gym Dordrecht bv.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Gym Dordrecht bv zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Gym Dordrecht bv ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Gym Dordrecht bv. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Gym Dordrecht bv is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.